top of page

Privacyverklaring
New Health Yoga Therapy

Welkom op de website van New Health Yoga Therapy. ​Jouw privacy en de veiligheid van jouw persoonsgegevens is voor ons heel belangrijk. Wij gaan uiterst zorgvuldig te werk bij het verzamelen en verwerken van jouw persoonsgegevens en wij nemen speciale maatregelen om deze gegevens veilig te bewaren.

In deze privacyverklaring vind je informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze website en/of ons contactformulier of andere digitale formulieren invult.

We verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende voorschriften voor gegevensbescherming inclusief de Algemene verordening gegevensbescherming.

In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verwerken en met welk doel. We raden je aan om deze verklaring aandachtig te lezen. Wanneer je vragen hebt, neem dan alsjeblieft contact met ons op via info@newhealthyogatherapy.nl.

Gegevensbeheerder

New Health Yoga Therapy: Postadres: Koninginneweg 9, 2012 GJ, Haarlem. Bezoekadres (zaakadres): Rozenstraat 5, 2011 LS, Haarlem. KvK-nummer: 50377450. Btw-nummer: NL002126186B74.

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten (lessen, privé-sessies, cursussen, en workshops) is het nodig om het contactformulier en de digitale vragenlijst op onze website in te vullen. Met de informatie uit deze formulieren kunnen we bepalen hoe wij jou het beste van dienst kunnen zijn. Wij verwerken alleen persoonsgegevens wanneer wij een wettelijke grondslag hebben om dit te doen.

De categorieën persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken wanneer je ons contactformulier en andere digitale formulieren op onze website invult zijn:

 • Contactgegevens: Wij verzamelen persoonsgegevens die nodig zijn om contact met je te kunnen opnemen nadat je onze contactformulier hebt ingevuld, zoals jouw voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, en wanneer je onze formulieren hebt ingevuld namens een bedrijf, de contactgegevens van het bedrijf (bedrijfsadres, Btw-nummer).

 

Wettelijke grondslag voor de verwerking

We verwerken alleen persoonsgegevens conform de wettelijke vereisten vastgesteld in de geldende regelgeving, en in het bijzonder:

 1. Voor de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst waarvan jij partij bent, of om stappen te kunnen zetten, op jouw verzoek, voordat wij een overeenkomst aangaan. Deze wettelijke grondslag rechtvaardigt het verwerken van persoonsgegevens welke plaatsvindt bij de volgende activiteiten:

  • Contact. Wij gebruiken persoonsgegevens om in contact met jou te komen over een ingevuld contactformulier of andere op onze website ingevuld formulier. Soms hebben wij vragen over het ingevulde formulier of moeten wij jou een bevestiging sturen dat jouw formulier is ontvangen alsmede informatie over mogelijke deelname aan onze lessen, privé-sessies, cursussen, of workshops.

 2. Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij kunnen jouw persoonsgegevens verwerken wanneer wij daartoe verplicht zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals het bijhouden van dossiers voor belastingdoeleinden of om informatie te verstrekken aan een publieke instelling of wethandhavingsinstantie.

 3. Ten behoeve van ons legitiem belang. Wij verwerken jouw persoonsgegevens wanneer dit in ons legitiem belang is om een rechtmatige onderneming te runnen en om deze onderneming te promoten en te innoveren, inclusief het voorkomen van fraude of criminele activiteiten, zolang jouw belang niet zwaarder weegt.
   

Medische gegevens en gezondheidsinformatie

Om onze diensten te kunnen verlenen vragen wij jouw medische gegevens en gezondheidsinformatie. We gebruiken deze informatie zodat wij rekening kunnen houden met deze informatie, voor jouw eigen gezondheid, gedurende lessen, privé-sessies, cursussen, en workshops en om je zo goed mogelijk bij te kunnen staan wanneer je van onze diensten gebruik maakt.

Wij verwerken deze bijzondere persoonsgegevens op grond van de statutaire uitzondering zoals bepaald in de Uitvoeringswet AVG, aangezien de verwerking van jouw medische gegevens en gezondheidsinformatie noodzakelijk is voor jouw eigen veiligheid en gezondheid alsmede om onze professionele standaard van dienstverlening te kunnen handhaven. Jouw medische gegevens en gezondheidsinformatie wordt door ons volledig vertrouwelijk behandeld.

Verwerking door derden
 • Dienstverleners. We kunnen jouw persoonsgegevens delen met onze dienstverleners, zoals partijen die wij hebben ingeschakeld om ondersteuning te bieden van onze diensten of om te helpen onze systemen te beveiligen en andere zakelijke functies. Wij zullen zorgen dat jouw gegevens alleen wordt gebruikt op dezelfde manier, of vergelijkbare manier als waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld, en alleen overeenkomstig deze privacyverklaring en toepasselijke wettelijke verplichtingen.

 • Bevoegde rechtshandhaving, regelgevende instanties, en overheidsinstanties. Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen met derden, wanneer wij daartoe verplicht zijn op basis van een statutaire bepaling of besluit van een rechtbank of toezichthoudend orgaan, of wanneer dit noodzakelijk is in het belang van voorkomen, ontdekken, of vervolgen van criminele delicten (zoals fraude of oplichterij).

 • Adverteerders. We kunnen samenwerken met advertentie-netwerken (Google) en sociale media platforms (zoals Facebook en LinkedIn) om advertenties te laten zien op onze website of om onze advertenties op andere websites te managen en te ondersteunen. Wij zullen nooit jouw persoonsgegevens aan derden overdragen ten behoeve van hun eigen direct marketing.

 

Cookies op de website van New Health Yoga Therapy

Onze website maakt gebruik van cookies – kleine tekstbestanden die op jouw apparaat worden geplaatst om jou een betere gebruikerservaring te geven bij het gebruik van onze website. In het algemeen worden cookies gebruikt om gebruikersvoorkeuren vast te stellen en om anonieme trackingsgegevens te leveren aan toepassingen van derden, zoals Google Analytics. In de regel zullen cookies jouw gebruikerservaring verbeteren. Je kunt cookies ook altijd uitschakelen, door cookies in jouw browser uit te schakelen. Raadpleeg de Help-functie van jouw browser of kijk op www.allaboutcookies.org voor richtlijnen over het beheren van cookies.

Beveiliging

We hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, ongeautoriseerde toegang, ongewenste openbaarmaking, en ongeautoriseerde wijziging. Onze beveiligingsmaatregelen worden constant herzien in overeenstemming met technologische ontwikkelingen.

 

Opslag

We bewaren jouw persoonsgegevens voor een beperkte periode.

 • Contactinformatie. Jouw contactgegevens wordt voor maximaal vijf jaar bewaard na afloop van jouw deelname aan onze diensten, of zolang jij ons toestemming geeft om in contact met jou te blijven. Wij hechten waarde aan het in contact blijven met onze cliënten na afloop van onze dienstverlening, omdat we benieuwd blijven hoe het met je gaat.

Daarnaast kunnen wij een legitieme reden hebben om jouw gegevens langer te bewaren wanneer dit noodzakelijk is ten behoeve van wettelijke claims, onderzoeken, of rechtszaken.

Jouw persoonsgegevens worden bewaard op onze servers, welke zich in de Europese Economische Ruimte bevinden.

Wijziging

Wij behouden het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. We raden aan om dit document regelmatig te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Jouw privacy rechten

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verzameld hebben in te zien en te wijzigen. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. In bepaalde gevallen kun je ook vragen om beperkte verwerking van jouw persoonsgegevens, om jouw gegevens te wissen, of om jouw gegevens over te dragen aan een andere gegevensbeheerder.

Als je een van de voornoemde verzoeken wilt doen, dan kun je jouw verzoek sturen naar: info@newhealthyogatherapy.nl en aangeven dat het een persoonsgegevensverzoek betreft. Voeg in dat geval altijd een kopie van jouw identiteitsbewijs toe aan je verzoek, zodat wij zeker weten dat jij degene bent die het verzoek indient. Zorg ervoor dat je jouw paspoortfoto en BSN afdekt in de kopie om jouw privacy te beschermen. Voeg ook jouw privéadres toe aan jouw verzoek. Je ontvangt binnen een maand na indiening van voornoemd verzoek een overzicht van de betreffende persoonsgegevens.

Klachtrecht

Je kunt een klacht indienen betreffende de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wanneer wij niet voldoen aan jouw verzoek tot inzage, aanpassing, bezwaar, beperking, wissen, of overdracht van jouw persoonsgegevens, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Wanneer je het niet eens bent met de behandeling van de klacht door de Autoriteit Persoonsgegevens kun je in beroep gaan bij de rechtbank.

Contactgegevens

New Health Yoga Therapy

Koninginneweg 9, 2012 GJ, Haarlem

Bezoekadres (zaakadres): Rozenstraat 5, 2011 LS, Haarlem

info@newhealthyogatherapy.nl.

bottom of page