top of page

Algemene voorwaarden
New Health Yoga Therapy

 1. Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten die tussen New Health Yoga Therapy en gebruikers van de faciliteiten en diensten van New Health Yoga Therapy worden gesloten. De algemene voorwaarden bevatten tevens regels voor het gebruik van de faciliteiten van New Health Yoga Therapy en gelden als huishoudelijk reglement.
   

 2. DEFINITIES

  1. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden New Health Yoga Therapy, welke zijn gepubliceerd op de website van New Health Yoga Therapy: www.newhealthyogatherapy.nl.

  2. NHYT: de afkorting van New Health Yoga Therapy.

  3. Website: de website van NHYT: www.newhealthyogatherapy.nl.

  4. Contactformulier: het online registratieformulier op de Website van NHYT.

  5. Deelnemer: degene die gebruik maakt van de Website, het Contactformulier heeft verzonden, zich heeft aangemeld voor een Intake, Sessie of Groepscursus, of een Intake, Sessie of Groepscursus volgt bij NHYT.

  6. Yogatherapie: een maatwerk programma waarbij technieken vanuit yoga, mindfulness, en coaching, in combinatie met uitgebreide biomedische kennis, kennis van Ayurveda en voeding worden toegepast in een persoonlijk traject. 

  7. Kennismaking: online kennismakingsgesprek tussen Deelnemer en NHYT.

  8. Vragenlijst: online vragenlijst voor Deelnemers welke voorafgaand aan de Intake door NHYT kan worden toegestuurd.

  9. Intake: Het intakegesprek (online of in de Studio) tussen NHYT en Deelnemer voorafgaand aan een Sessie of Programma.

  10. Sessie: een door NHYT aangeboden privé Yogatherapie sessie.

  11. Programma: een serie van Sessies.

  12. Groepsworkshop: Yogatherapie aangeboden in groepen van maximaal 15 deelnemers.

  13. Studio: de ruimte waar NHYT haar Sessies en Groepsworkshops aanbiedt.

  14. Huisregels: de gedrags- en omgangsregels zoals deze gelden bij NHYT.

  15. Betaalverzoek: De betalingsmethode waarbij NHYT een verzoek tot betaling voor een product of dienst van NHYT stuurt (via WhatsApp of per e-mail) aan de Deelnemer die het product of de dienst heeft aangevraagd
    

 3. TOEPASSELIJKHEID

  1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten die tussen NHYT en Deelnemers van de faciliteiten en diensten van NHYT worden gesloten.

  2. Door het invullen van het Contactformulier of door deelname aan een Sessie bij NHYT verklaart de Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
    

 4. KENNISMAKING, INTAKE, SESSIE, PROGRAMMA OF GROEPSCURSUS – ALGEMEEN

  1. De Kennismaking is online, gratis, en optioneel.

  2. De Vragenlijst kan door NHYT online worden toegestuurd na de Kennismaking of na het invullen van het Contactformulier.

  3. De Intake is verplicht voor elke Deelnemer voorafgaand aan het volgen van Sessies, Programma’s, en Groepsworkshops.

  4. Een Intake, Sessie, Programma, en/of Groepsworkshop is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
    

 5. INTAKE – VOORWAARDEN

  1. Na volledige betaling van de Intake wordt de Intake in overleg tussen Deelnemer en NHYT ingepland op basis van beschikbaarheid.

  2. Tot 48 uur voorafgaand aan de geplande Intake kan Deelnemer zich schriftelijk afmelden bij NHYT voor de Intake, waaronder mede begrepen per e-mail of WhatsApp bericht. NHYT zal dan zo spoedig mogelijk contact opnemen met Deelnemer om de Intake opnieuw in te plannen.

  3. Bij afmelding binnen 48 uur voorafgaand aan de geplande Intake vervalt de Intake en dient Deelnemer een nieuwe Intake te boeken.
    

 6. LOSSE SESSIES VOLGEN – VOORWAARDEN

  1. Voorafgaand aan een losse Sessie dient Deelnemer separaat een Intake te boeken, tenzij Deelnemer reeds eerder een Intake heeft gevolgd bij NHYT voorafgaand aan losse Sessies of voorafgaand aan een Programma.

  2. Een losse Sessie kan geboekt worden na volledige betaling voor de Sessie.

  3. NHYT neemt na volledige betaling voor de Sessie zo spoedig mogelijk contact op met Deelnemer om de Sessie in te plannen op basis van beschikbaarheid.

  4. Wanneer een Deelnemer een geplande Sessie minimaal 48 uur van tevoren afzegt, zal NHYT haar uiterste best doen om deze Sessie opnieuw in te plannen om deze in te halen. Wanneer een Deelnemer een geplande Sessie minder dan 48 uur van tevoren afzegt, vervalt deze Sessie.

  5. De afzegging als bedoeld in artikel IV.1.4) hierboven dient schriftelijk te gebeuren aan NHYT, waaronder mede begrepen per e-mail aan bettine@newhealthyogatherapy.nl of per WhatsApp-bericht naar 06-48338189.

  6. Zie ook artikel VIII. (BETALING EN PRIJSWIJZIGING) voor verdere voorwaarden met betrekking tot losse Sessies.
    

 7. SESSIES VOLGEN OP BASIS EEN PROGRAMMA – VOORWAARDEN

  1. Een Programma kan geboekt worden na volledige betaling voor het betreffende Programma.

  2. De Intake is inbegrepen in de prijs van het Programma.

  3. Elk Programma geeft de Deelnemer recht op een bepaald aantal Sessies gedurende de looptijd van het Programma.

  4. NHYT neemt na volledige betaling zo spoedig mogelijk contact op met de Deelnemer om de Sessies van het betreffende Programma in te plannen op basis van beschikbaarheid.

  5. De ingangsdatum van een Programma is de dag waarop de eerste Sessie van het Programma wordt gepland.

  6. Een Programma is geldig voor de duur en het aantal Sessies van het betreffende Programma.

  7. Een Programma kan tussentijds niet worden gepauzeerd.

  8. Wanneer een Deelnemer een geplande Sessie minimaal 48 uur van tevoren afzegt, zal NHYT haar uiterste best doen om deze Sessie opnieuw in te plannen om deze in te halen binnen de looptijd van het Programma. Wanneer een Deelnemer een geplande Sessie minder dan 48 uur van tevoren afzegt, vervalt deze Sessie.

  9. De afzegging als bedoeld in artikel IV.1.8) hierboven dient schriftelijk te gebeuren aan NHYT, waaronder mede begrepen per e-mail aan bettine@newhealthyogatherapy.nl of per WhatsApp-bericht naar 06-48338189.

  10. Zie ook artikel VIII. (BETALING EN PRIJSWIJZIGING) voor verdere voorwaarden met betrekking tot Programma’s.
    

 8. GROEPSWORKSHOPS – VOORWAARDEN

  1. Een Groepsworkshop wordt op vooraf vastgestelde data gegeven. Bij de aankondiging van de Groepscursus kan NHYT een minimaal en een maximaal aantal deelnemers vaststellen.

  2. NHYT kan voorwaarden stellen aan deelname aan de Groepsworkshop, zoals het boeken van een Intake voorafgaand aan de Groepsworkshop.  

  3. Deelnemers die aan de voorwaarden voor deelname voldoen kunnen de Groepsworkshop boeken op basis van beschikbaarheid.

  4. Een plaats in een Groepsworkshop is pas definitief na volledige betaling van de Groepsworkshop.

  5. Wanneer Deelnemer Sessies uit de Groepsworkshop mist vindt geen (gedeeltelijke) restitutie van betaling plaats.

  6. Zie ook artikel VIII. (BETALING EN PRIJSWIJZIGING) voor verdere voorwaarden met betrekking tot Groepsworkshops.
    

 9. BETALING EN PRIJSWIJZIGING

  1. Algemeen

   1. Alle verkopen bij NHYT zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. NHYT geeft geen geld terug.

   2. NHYT behoudt zicht het recht voor om de prijzen van de Intake, losse Sessies, Programma’s, en Groepsworkshops, en/of andere producten en/of diensten te wijzigen.

   3. Prijswijzigingen zijn niet van toepassing op verkopen die tot stand zijn gekomen vóór de betreffende prijswijziging.

   4. Prijswijzigingen als bedoeld in dit artikel zijn direct zichtbaar op de website van NHYT.

   5. De Deelnemer kan de producten en/of diensten van NHYT aanschaffen door middel van een aan Deelnemer door NHYT verzonden Betaalverzoek. Zodra NHYT de betaling van het Betaalverzoek heeft ontvangen kan boeking van de betreffende dienst plaatsvinden of kan het betreffende product bij NHYT worden opgehaald.
     

 10. HUISREGELS

  NHYT behoudt zich het recht voor Deelnemers die onacceptabel gedrag vertonen op elk moment te weigeren, waaronder mede begrepen discriminerend, racistisch, seksueel, agressief, of anderszins in de ogen van NHYT onacceptabel gedrag, zonder dat voor de betreffende Deelnemer enig recht op terugbetaling, compensatie, of schadevergoeding bestaat. 
   

 11. AANSPRAKELIJKHEID

  1. De Deelnemer volgt de Intake, Sessie en/of Groepsworkshops op eigen risico.

  2. NHYT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, verlies of schade in verband met deelname aan de Intake, Sessie, en/of Groepsworkshop door de Deelnemer.

  3. NHYT werkt alleen met gecertificeerde yogatherapeuten.  

  4. Om eventuele risico’s op blessures en schade tot een minimum te beperken hanteert NHYT de volgende richtlijnen voor Deelnemers. Het is aan de Deelnemer zelf om deze richtlijnen na te leven:

   1. Zorg dat je voorafgaand aan deelname aan een les op de hoogte bent van wat Yogatherapie inhoudt. Je kunt hiertoe de Website te raadplegen en voor meer informatie of uitleg contact opnemen met NHYT door een email te sturen naar info@newhealthyogatherapy.nl.

   2. Als je twijfelt of je lichamelijk in staat bent tot het volgen van Yogatherapie: Consulteer altijd een arts en/of degene bij wie je onder behandeling bent voordat je begint met de Yogatherapie.

   3. Indien je (recent) een operatie hebt ondergaan, chronische gezondheidsklachten hebt, een blessure hebt en/of anderszins onder medische behandeling bent: Consulteer altijd een arts en/of degene bij wie je onder behandeling bent voordat je begint met Yogatherapie.

   4. Indien je zwanger bent: Consulteer altijd een arts en/of jouw verloskundige voordat je begint met Yogatherapie.

   5. Indien één (of meer) van de situaties genoemd in de leden b), c) en/of d) hierboven op jou van toepassing is/zijn of als je andere lichamelijke klachten hebt, meld dit altijd voorafgaand aan de Sessie of Groepsworkshop bij NHYT.

   6. Stel vragen aan de yogatherapeut wanneer je een oefening of houding niet begrijpt of wanneer je een instructie niet begrijpt.
     

 12. Verlies van of schade aan eigendommen

  1. Het achterlaten van eigendommen in de kleedkamers of andere ruimten van NHYT is op eigen risico van de Deelnemer.

  2. NHYT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade in verband met het achterlaten van eigendommen door Deelnemers bij NHYT.
    

 13. PERSOONSGEGEVENS

  1. NHYT respecteert de privacy van haar Deelnemers.

  2. NHYT verzamelt persoonsgegevens van Deelnemers voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betaalopdrachten en voor administratie- en informatiedoeleinden. NHYT gaat zorgvuldig om met deze persoonsgegevens en neemt daarbij het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht.

  3. Voor gedetailleerde informatie over hoe wij persoonsgegevens van onze Deelnemers verzamelen en verwerken, zie onze privacyverklaring (www.newhealthyogatherapy.nl/privacyverklaring/).
    

 14. WIJZIGINGEN
  NHYT kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen. De versie van de Algemene Voorwaarden zoals beschikbaar op de Website is altijd de laatste en geldende versie.
   

 15. SCHEIDBAARHEID

  1. Indien een bevoegde rechter tot het oordeel zou komen dat enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden onrechtmatig, ongeldig, of niet afdwingbaar is, wordt afstand genomen van de betreffende bepaling in de Algemene Voorwaarden, maar blijven de overige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.

  2. Indien een bevoegde rechter toto het oordeel zou komen dat enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden gedeeltelijk onrechtmatig, ongeldig, of niet afdwingbaar is, dan blijft de bepaling onverminderd van kracht voor het gedeelte dat deze wel rechtmatig, geldig, en afdwingbaar is.
    

16. GEHELE OVEREENKOMST

 1. De Algemene Voorwaarden en de privacyverklaring van NHYT vormen de volledige overeenkomst tussen Deelnemer en NHYT en vervangen alle eventueel eerdere toezeggingen en afspraken.
   

 2. TOEPASSELIJK RECHT

  1. Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing, tenzij dwingend recht anders bepaald.

  2. Alle geschillen met betrekking tot de overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

bottom of page